EK51JAU
Trafalgar Square, 18th June 2009.
(3004036)