Volume 34
Route 159, Oxford Circus to Streatham (Green Lane).
(9000034)