Volume 27
Route 27, Paddington to Chalk Farm.
(9000027)