Volume 26
Route 38, Victoria to Clapton Pond.
(9000026)