Volume 20
Route 38, Leyton Garage to Victoria.
(9000020)