Volume 19
Route 38, Victoria to Clapton Pond.
(9000019)