Volume 8
Route 38, Clapton Pond to Victoria.
(9000008)